Psykologian sanasto ja hakemisto

Tämä on pienimuotoinen psykologian, psykologiaa sivuavien tieteiden ja mielenterveysteemojen sanasto sekä Evermind-sivuston asiasanahakemisto. Sanastoa täydennetään hitaasti mutta säännöllisesti aiheiden karttuessa.

psykologian sanasto
Vastaus on… 42!

a-tyypin persoonallisuus vanhentuneeseen teoriaan nojaava käsitys hyökkäävästä, kärsimättömästä ja kilpailunhaluisesta persoonallisuustyypistä

ADD (engl. Attention Deficit Disorder) tarkkaavaisuushäiriö

addiktio riippuvuus jostain tavasta tai aineesta

ADHD (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö

agorafobia julkisten paikkojen pelko, josta kärsivä henkilö ahdistuu voimakkaasti paikoissa ja tilanteissa, joista ei tarvittaessa pääse nopeasti pois

ahdistuneisuus tunnetila, jolle tunnusomaista on erityisesti tulevaisuuteen suuntautunut yleinen huolestuneisuus ja pelko sekä erilaiset fyysiset jännitysoireet (Lähde: APA)

aikuisuus nuoruuden ja vanhuuden väliin sijoittuva ikä- ja kehitysvaihe ihmisen elämässä

aivoaallot keskeinen osa aivojen toimintaa, joka säätelee hermosoluverkkojen välistä viestintää ja aivojen tietojenkäsittelyä rytmittämällä hermosolukkojen toimintaa ja tahdistamalla eri aivoalueita (Lähde: Helsingin yliopisto)

aivojen kuvantaminen kokoelma erilaisia kuvaus- ja mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia aivojen rakennetta ja toimintaa

aivoterveys aivojen hyvinvointia, jota terveelliset elämäntavat tukevat (Lähde: Muistiliitto)

aivot ihmisaivot on noin 100 miljardia hermosolua sekä kymmeniä miljardeja tuki- eli gliasoluja sisältävä ja noin 1,5 kilogrammaa painava elin, joka ottaa vastaan, käsittelee ja tuottaa informaatiota (Lähteet: 1, 2, 3)

aivotutkimus tieteenala, jossa tutkitaan aivojen sekä hermoston rakennetta ja toimintaa

ajattelu kognitiivista toimintaa, esimerkiksi ongelmanratkaisua, päättelyä, mielikuvittelua, päiväunelmointia jne.

ajatusvinouma taipumus tehdä havaintoja ja tulkintoja sellaisista lähtökohdista käsin, jotka usein johtavat vääristyneisiin tulkintoihin asioista ja tilanteista

aleksitymia vaikeus tunnistaa, kokea, kuvata ja ilmaista tunteita

alkoholi tavallisimmin etanoli eli etyylialkoholi, joka on ihmisten käyttämien alkoholia sisältävien juomien päihdyttävä aine (on myös muita alkoholeja)

altruismi epäitsekkyys, pyytettömyys, toisten ihmisten tarpeiden asettaminen omien tarpeiden edelle

Alzheimerin tauti yleisin dementiaa eli laaja-alaista henkisten kykyjen heikentymistä aiheuttava sairaus (Lähde: Terveyskirjasto)

ambivertti henkilö, joka ei ole selkeästi introvertti eli sisäänpäin suuntautunut eikä ekstrovertti eli ulosäin suuntaunut vaan vähän molempia

amygdala eli mantelitumake on ohimolohkossa sijaitseva tumakerypäs, jonka tehtävänä on prosessoida ulkoisia ja sisäisiä ärsykkeitä tunteiden näkökulmasta

anoreksia nervosa eli laihuushäiriö on tavallisimmin nuoruusiässä puhkeava voimakkaaseen laihtumiseen johtava syömishäiriö

arvot ihmisen elämää, tekoja ja valintoja ohjaavia, perustarpeisiin ja -tavoitteisiin nojaavia periaatteita

autonominen hermosto (engl. autonomous nervous system) tahdosta riippumaton hermosto, joka säätelee mm. sydänlihaksen ja rauhasten toimintaa

avoimuus persoonallisuuden piirre, jolle on ominaista avoin suhtautuminen niin sisäisille kuin ulkoisille kokemuksille


b-tyypin persoonallisuus vanhentuneeseen teoriaan nojaava käsitys rauhallisesta, rennosta, kiireettömästä ja pohdiskelevasta persoonallisuustyypistä

bipolaarinen mielialahäiriö eli kaksisuuntainen mielialahäiriö on pitkäkestoinen mielenterveyden häiriö, jossa mania-, hypomania- ja masennusjaksot sekä sekamuotoiset jaksot vaihtelevat (Lähde: Käypä hoito)

Big Five yksi yleisimmistä, tutkituimmista ja laajimmin hyväksytyistä ihmisen persoonallisuutta kuvaavista malleista, joka pohjaa käsitykseen viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä

burnout eli työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriötila, jonka oireita ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto (Lähde: Terveyskirjasto)deittailu toisten ihmisten kevyttä tapailua (yleensä) romanttisessa mielessä

DISC malli ja työkalu ihmisen käyttäytymisen kuvaamiseksi ja yksilöllisen toimintatyylin kartoittamiseksi

dopamiini hermoston välittäjäaine, jolla on keskeinen rooli muun muassa motivaatioon, palkitsemiseen ja muistiin liittyvissä toiminnoissa

DTI eli diffuusiotensorikuvaus (diffusion tensor imaging) on magneettikuvauksen sovellus, jolla voidaan tutkia valkean aineen ratojen sisäistä rakennetta ja sen häiriöitä tarkastelemalla vesimolekyylien lämpöliikkeen suuruutta ja suuntaa (Lähde: Duodecim)

dystymia pitkäkestoinen (krooninen) ns. perinteistä masennusta lieväasteisempi masennussairaus


EEG eli elektroenkefalografia (engl. electroencephalography) on aivosähkökäyrätutkimus, jolla mitataan aivojen sähköistä toimintaa (sähkökenttiä, jotka muodostuvat isojen hermosolukimppujen aktivoinnin seurauksena sekä näiden sähkökenttien voimakkuuden muutoksia)

ekstrovertti ulospäin suuntautuneesta ihmisestä käytettävä nimitys

eleet sanatonta eli nonverbaalista viestintää ja kehonkieltä, erityisesti vartalon ja raajojen liikettä

elämäntaito elämänhallintaa, itsetuntemusta, rakentavia toimintatapoja ja omaa hyvinvointia edistäviä taitoja

elämän tarkoitus ihmiskuntaa askarruttava, ihmisen olemassaolon perimmäistä tarkoitusta pohtiva suuri filosofinen kysymys (jonka vastaus saattaa olla 42)

empaatikko tai empaatti (engl. empath) ihminen, joka on herkkä aistimaan toisten tunteita ja imemään ne itseensä

empatia myötätuntoista eläytymistä, kykyä ymmärtää toisten kokemusta ja asettua toisen ihmisen asemaan

endorfiini (engl. endorphin; endogenous morphine) ”elimistössä syntynyt morfiini” on hermoston opioidireseptoreihin sitoutuva, kipua vähentävä ja mielihyvän tunnetta lisäävä välittäjäaine (Lähde: Terveyskirjasto)

ENFJ ekstrovertti, intuitiivinen, tunteva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

enneagrammi mystikko G. I. Gurdjieffin luomaan 9-sakaraiseen symboliin perustuva tyypittely, joka jakaa ihmiset yhdeksään persoonallisuusluokkaan

ENFP ekstrovertti, intuitiivinen, tunteva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

ENTJ ekstrovertti, intuitiivinen, ajatteleva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

ENTP ekstrovertti, intuitiivinen, ajatteleva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

epäluuloinen persoonallisuus persoonallisuushäiriö (F60.0) jolle on ominaista mm. kaunaisuus, pitkävihaisuus, omahyväisyys ja yleinen epäilys, että joku juonii ko. henkilö vastaan

epäsosiaalinen persoonallisuus on persoonallisuuden häiriö, jolle on ominaista muassa välinpitämättömyys toisten tunteista ja säännöistä,
ihmissuhteiden ylläpitämisen vaikeus sekä matala kynnys turhautumiselle ja aggressiiviselle käyttäytymiselle

epätyypillinen masennus krooninen ja herkästi uusiutuva masennuksen muoto, jonka oireisto poikkeaa tavallisen masennuksen oireistosta, mutta muistuttaa kaamosmasennusta

epävakaa persoonallisuus persoonallisuushäiriö (F60.3), jolle on ominaista mm. tunne-elämän epävakaus, impulsiivisuus ja äkkinäiset mielialan vaihtelut

eristäytyvä persoonallisuus persoonallisuushäiriö (F60.1), jolle on ominaista mm. korostunut itsenäisyys ja riippumattomuus muista ihmisistä

erityisherkkyys (engl. highly sensitive person, HSP) synnynnäinen hermoston herkkyys, jonka seurauksena ihminen reagoi tavallista herkemin niin sisäisiin kuin uloisiin ärsykkeisiin

ESFJ ekstrovertti, tosiasiallinen, tunteva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

ESFP ekstrovertti, tosiasiallinen, tunteva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

ESTJ ekstrovertti, tosiasiallinen, ajatteleva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

ESTP ekstrovertti, tosiasiallinen, ajatteleva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn ekstroverttityypeistä

estrogeenit ryhmä naishormoneja, joista tärkeimmät ovat estradioli, estroni ja estrioli

estynyt persoonallisuus persoonallisuushäiriö (F60.6), jolle on ominaista mm. kritiikin ja hylätyksi tulemisen pelko sekä usko vähäarvoisuudesta toisiin verrattuna

etätyö työn tekeminen muualla kuin työpaikalla, esimerkiksi kotona


fMRI eli toiminnallinen magneettikuvaus (engl. functional magnetic resonance imaging) aivokuvantamismenetelmä, joka mittaa veren happipitoisuutta; taustalla on oletus, että mitä enemmän jokin aivoalue aktivoituu, sitä enemmän se tarvitsee happea

fNIRS eli toiminnallinen lähi-infrapunakuvaus (engl. functional near-infrared spectroscopy) on kuvantamismenetelmä, joka perustuu kudosten happipitoisuuden kuvantamiseen, aivokudos heijastaa valoa eri tavoin sen mukaan, kuinka paljon siinä on happea

fobia määräkohteinen pelko, jonka sisältönä voi olla korostunut ja suhteeton pelko jotakin sinänsä mahdollista, mutta epätodennäköistä uhkaa kohtaan (Lähde: Lönnqvist, J. et. al (2017). Psykiatria, verkkoversio)

FOMO pelko paitsi jäämisestä; lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista fear of missing out


GABA eli gamma-aminovoihappo tärkein keskushermoston toimintaa jarruttava välittäjäaine; sen vaikutus ihmiseen on rauhoittava

geek syvällisesti ja intohimoisesti johonkin erityisalaan tai -aloihin suhtautuva henkilö

ghostaaminen toisen ihmisen jättäminen tai hylkääminen ilman selityksiä ja yhteydenpidon täydellinen katkaiseminen

glutamaatti eli glutamiinihappo tärkein keskushermoston toimintaa kiihdyttävä välittäjäaine


helikopterivanhemmuus lapsen ikään ja kehitysvaiheeseen nähden liiallista auttamista ja lapsen asioihin puuttumista

hengittäminen hengitysliikkeitä eli ilman keuhkoihin vetämistä ja ulos puhaltamista, minkä seurauksena happi siirtyy ilmasta soluun ja hiilidioksidi solusta ilmaan

henkinen hyvinvointi kokemusta omasta turvallisuudesta, tärkeydestä ja elämän mielekkyydestä sekä kyvystä kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä niistä (Lähde: Hailuoto)

hermosolu eli neuroni hermokudoksen solu, jonka tehtävänä on sähköisten hermoimpulssien avulla käsitellä ja välittää tietoa

hermosoluverkko toisiinsa yhteydessä olevien hermosolujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus

hermosto monimutkainen hermosolujen ja glia- eli hermotukisolujen muodostama kokonaisuus, jonka tehtävänä on välittää informaatiota ja säädellä elimistön toimintoja; hermosto jaetaan keskus- ja ääreishermostoon

hormonikorvaushoito erityisesti naisille annettava naissukuhormoneja sisältävä lääkehoito vaihdevuosioireisiin. Lääkkeet voidaan annostella tabletteina, geelinä tai laastarin kautta. Myös keltarauhashormonia sisältävä hormonikierukka on usein käytössä osana vaihdevuosien hormonikorvaushoitoa

HSP erityisherkkä ihminen (engl. highly sensitive person)

humoraalioppi antiikin Kreikassa 400 luvulla eaa. syntynyt oppi ihmisen perusnesteistä, joita on neljä: veri, lima, musta sappi ja keltainen sappi; ihmiset ovat erilaisia sen mukaan, mikä neste heidän elimistössään on hallitsevana

huomiohakuinen persoonallisuus persoonallisuushäiriö (F60.4), jolle jolle on ominaista teatraalisuus, itsekeskeisyys, flirttailu ja pinnallinen tunne-elämä

hypokondria sairauden perusteeton pelko, kansanomaisesti ”luulosairaus”

hypomania lievä mania; mielialan kohoaminen ja lisääntynyt toimeliaisuus

häpeä sopimattoman teon, huonommuuden tms. aiheuttama mielipahan, nolouden, katumuksen tunne (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)


ilmeet kasvojen sanatonta eli nonverbaalista viestintää

INFJ introvertti, intuitiivinen, tunteva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

INFP introvertti, intuitiivinen, tunteva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

INTJ introvertti, intuitiivinen, ajatteleva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

INTP introvertti, intuitiivinen, ajatteleva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

introvertti sisäänpäin suuntautuneesta ihmisestä käytettävä nimitys

ISFJ introvertti, tosiasiallinen, tunteva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

ISFP introvertti, tosiasiallinen, tunteva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

ISTJ introvertti, tosiasiallinen, ajatteleva ja harkitseva persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

ISTP introvertti, tosiasiallinen, ajatteleva ja spontaani persoonallisuustyyppi; yksi kahdeksasta alun perin psykoanalyytikko Carl Jungin kehittelemän persoonallisuustyypittelyn introverttityypeistä

itsearvostus itsensä hyväksymistä, kunnioittamista, arvostamista ja ymmärrystä siitä, että ei ole parempi eikä huonompi vaan samanarvoinen kuin muut

itsekriittisyys itsensä ja oman toimintansa kriittistä arviointia; rakentava itsekritiikki voi auttaa ihmistä kehittymään, kun taas vahingollinen itsekritiikki voi lamauttaa ja johtaa tarpeettomiin häpeän ja syyllisyyden tunteisiin

itsemyötätunto hyväksyvä, lämmin ja ymmärtävä suhtautuminen itseen (myös epäonnistumisen hetkellä ja silloin, kun kokee riittämättömyyttä)

itsestä kertominen (engl. self-disclosure) intentionaalista viestintää, jonka aikana ihminen paljastaa itsestään toiselle ihmiselle jotain sellaista, mikä ei ole yleisesti tunnettua

itsetunto ks. itsearvostus

itsevarmuus (välillä jopa liiallista) uskoa itseensä ja varmuutta omista kyvyistään ja ominaisuuksiensa erinomaisuudesta (Lähde: VerywellMind)


JOMO iloa paitsi jäämisestä, esimerkiksi iloa kotiin jäämisestä juhliin menemisen sijaan; lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista joy of missing out

julkisten paikkojen pelko ks. agorafobia

jännittäminen sympaattisen hermoston aktivoitumisen seurauksena tapahtuva vireystilan kohoaminen ja sitä seuraavat tuntemukset (esim. punastuminen, vapina, hikoilu)


kaamosmasennus pimeään vuodenaikaan ilmenevä mielialan lasku ja masennustila; oireet ovat voimakkaimmillaan marras-tammikuussa ja lievittyvät helmi-maaliskuussa (Lähde: Terveyskirjasto)

kaksisuuntainen mielialahäiriö sairaus, jossa mania-, hypomania (lievä mania)- ja masennusjaksot sekä oireettomat kaudet vaihtelevat

kasvatus kaikki se toiminta, jolla vanhempi tai muu kasvattaja vaikuttaa lapseen (Lähde: MLL)

katastrofiajattelu kognitiivinen vinouma, joka saa ihmisen ajattelemaan pahinta mahdollista lopputulosta pienessäkin vastoinkäymisessä

kateus epämiellyttävä harmituksen, tyytymättömyyden tunne, joka valtaa ihmisen silloin, kun hän haluaa tai kokee olevansa oikeutettu saamaan jotain (esim. menestystä tai aineellista omaisuutta), jota toisella on, mutta itsellä ei

katsekontakti katsomista toista ihmistä suoraan silmiin

kehonkieli nonverbaalista eli sanatonta viestintää ilmeiden, eleiden, liikkeiden, katseen ja kosketuksen avulla

keskushermosto (engl. central nervous system, CNS) aivojen, aivorungon ja selkäytimen muodostama hermoston osa, kaikkien elimistön toimintojen keskussäätelyjärjestelmä

ketamiini ihmisillä ja eläimillä käytettävä nukutusaine, jolla on myös kipua lievittäviä ominaisuuksia; viime aikoina ketamiinin käytöstä on saatu lupaavia tuloksia masennuksen hoidossa

kiertäjähermo ks. vagushermo

kiitollisuus yksilön kokemaa myönteistä arvostuksen tunnetta asioista, joita hänellä on

kiltteys hyväntahtoisuus, mukavuus ja reiluus toisia ihmisiä kohtaan

kirkasvalolamppu valon vähyyden aiheuttamien mielialaoireiden ehkäisyyn ja lievittämiseen käytettävä lamppu, jonka kirkkaus on 2500–10 000 luxia

klaustrofobia ahtaan tai suljetun paikan kammo

kognitiivinen psykoterapia psykoterapiamuoto, jonka perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa (Lähde: Kognitiivisen psykoterapian yhdistys)

kognitiivinen vinouma (engl. cognitive bias) ks. ajatusvinouma

kognitiiviset toiminnot tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyvät toiminnot, kuten havaitseminen, tarkkaavaisuus, ajattelu, kieli, muistitoiminnot, päättely, ongelmanratkaisu

kortisoli (hydrokortisoni) tärkein ihmisen lisämunuaiskuoren erittämä glukokortikoidi eli hiilihydraattiaineenvaihduntaan vaikuttava steroidihormoni; akuutti stressi aiheuttaa veressä kortisolitason nopean nousun (Lähteet: Terveyskirjasto ja Synlab)

kosketus eläinten tai ihmisten välinen tuntoaistimuksen aiheuttava kontakti

krooninen masennus ks. dystymia

kurkumiini kurkuman (Curcuma longa) yleisin kurkuminoidi-polyfenolipigmentti eli kurkuman vaikuttava aine


l-teaniini ei-välttämätön aminohappo, jota saadaan esimerkiksi vihreästä teestä ja joistakin sienistä; sitä myydään myös teepensaan lehdistä uutettuna ravintolisänä, jolla väitetään olevan hyvinvointia monipuolisesti edistäviä vaikutuksia

laihuushäiriö ks. anoreksia nervosa

limbinen järjestelmä tunteiden, motivaation ja autonomisten toimintojen säätelyssä keskeinen aivoalueiden kokonaisuus, johon katsotaan tyypillisesti kuuluvaksi amygdala eli mantelitumake, hippokampus, hippokampusta ympäröivä alue (parahippocampal cortex/gyrus) aivokurkiaisen yläpuolelta löytyvä pihtipoimu (cingulate cortex/gyrus), hypotalamus sekä accubens-tumake (nucleus accubens)

luonne ihmisen tai eläimen henkinen ominaislaatu (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)

luovuus ihmisen kyky luoda uutta, tarkastella asioita uusista näkökulmista, ajatella omaperäisesti ja tehdä asioita uudenlaisilla tavoilla

luulosairaus ks. hypokondria


mania mielentila, jolle ovat ominaisia mm. suuruuskuvitelmat, ajatustoiminnan kiihtyneisyys ja liiallinen toimeliaisuus (Lähde: Lönnqvist, J. et. al (2017). Psykiatria, verkkoversio)

manipulointi (psykologinen) tarkoituksellisia pyrkimyksiä vaikuttaa toisten ajatuksiin, mielipiteisiin ja toimintaan

mantelitumake ks. amygdala

masennus yleinen mielenterveyden häiriö, jolle on ominaista mm. alentunut mieliala, uupumus, unihäiriöt, ruokahalun muutokset sekä mielihyvän että itsearvostuksen menetys

Maslow’n tarvehierarkia yhdysvaltalaispsykologi Abraham Maslow’n  (1908-1970) kehittämä klassinen, ihmisen psykologisia perustarpeita kuvaava malli, joka usein (harhaanjohtavasti) esitetään pyramidin muodossa.

matala-asteinen tulehdus tila, jossa erityisesti rasvakudoksesta erittyy kehoon tulehdusta lisääviä välittäjäaineita; myös esim. tulehdus suussa voi pitää yllä matala-asteista tulehdustilaa

MBTI ks. Myers–Briggsin tyyppi-indikaattori

MEG eli aivomagneettikäyrä (magnetoenkefalografia, engl. magnetoencephalography) kuvantamismenetelmä, jolla tutkitaan aivojen toimintaa mittaamalla hermosolujen (pyramidisolujen) sähkömagneettisia kenttiä ja niissä tapahtuvia muutoksia

mielenterveyden häiriöt yleisnimike erilaisille psykiatrisille häiriöille; oireyhtymiä, joissa on kliinisesti merkitseviä psyykkisiä oireita, joihin liittyy kärsimystä tai haittaa (Lähde: THL)

mielenterveys hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan (Lähde: Mieli)

mieliala pitkäjänteinen tunnetila ja sen vaikutus ihmisen toimintoihin ja käyttäytymiseen (Lähde: Lähde: Lönnqvist, J. et. al (2017). Psykiatria, verkkoversio)

mielialahäiriö mielialan tai mielenvireen pitempään kestävä muutos (Lähde: Terveyskirjasto)

mindfulness tietoisuustaidot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, rentoutus- ja stressinhallintamenetelmä

motiivi ihmisen elämää ja toimintaa suuntava vaikutin (tarve tai toive), toiminnan psyykkinen syy

MRI eli magneettikuvaus (engl. magnetic resonance imaging) kuvantamismenetelmä, joka perustuu voimakkaiden magneettikenttien ja radiosignaalien käyttöön; sillä tutkitaan aivojen rakennetta ja rakenteen muutoksia erityisesti harmaan aineen alueella

multitaskaus monen asian tekeminen yhtäaikaa

Myers–Briggsin tyyppi-indikaattori psykoanalyytikko Carl Jungin teorioiden pohjalta Katherine Briggsin ja hänen tyttärensä Isabel Myersin 2. maailmansodan jälkeen luoma luokittelu, jossa ihmiset jaetaan 16 persoonallisuustyyppiin


narsismi viettienergian kiinnittyneisyys omaan itseen varhaislapsuudessa; ulkoisiin kohteisiin suuntautuneen viettienergian palautuminen omaan itseen kohdistuvaksi myöhemmin elämässä (Lähde: Lönnqvist, J. et. al (2017). Psykiatria, verkkoversio)

neuroni ks. hermosolu

neuroottisuus persoonallisuuden piirre, jolla ominaista on tunne-elämän ailahtelevaisuus ja negatiivinen emotionaalisuus; yksi ns. viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä

neurotiede monitieteinen tieteenala, joka tutkii hermoston rakennetta ja toimintaa

neurotransmitteri ks. välittäjäaine

nonverbaalinen viestintä ei-kielellistä viestintää, sis. ilmeet, eleet, liikkeet, asennot, proksemiikka eli tilankäyttö, katsekontakti, kosketus ja prosodia eli äänenkäyttö


oksitosiini nisäkkäissä esiintyvä 9 aminohaposta koostuva neuropeptidi, joka mm. vähentää ahdistusta, edistää luottamuksen syntymistä yksilöiden välille, vaikuttaa parinvalinnassa ja on keskeisessä roolissa synnytyksessä ja imettämisessä (Lähde: Duodecim)

optimismi toiveikkuus; taipumus nähdä asioiden myönteiset puolet


parasympaattinen hermosto tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston elimistön toimintoja rauhoittava osa

pareidolia havaitsemiseen liittyvä vinouma, jonka seurauksena ihminen tulkitsee satunnaiset aistihavainnot joksikin merkitykselliseksi; paredolialla viitataaan usein erityisesti taipumukseen nähdä kasvoja paikoissa, joissa niitä ei ole (esim. erillaisissa esineissä, maisemissa jne.)

perfektionismi pyrkimys täydelliseen tai virheettömään suoritukseen; täydellisyyden vaatiminen myös toisilta; tarve näyttää ulospäin täydelliseltä; uskoa siitä, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella ja että se on mahdollista saavuttaa

perifeerinen hermosto ks. ääreishermosto

persoonallisuus ihmisen yksilölliset ja suhteellisen pysyvät, synnynnäiseen temperamenttiin pohjaavat sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa muovautuvat psykologiset ominaisuudet eli tapa, ajatella, tuntea ja käyttäytyä sekä enemmän aikaan, paikkaan ja sosiaalisiin rooleihin sidotut sopeutumistavat, motiivit, tavoitteet, arvot, selviytymiskeinot

persoonallisuuspiirteet ihmisen yksilölliset ja suhteellisen pysyvät, synnynnäiseen temperamenttiin pohjaavat sekä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa muovautuvat psykologiset ominaisuudet eli tapa, ajatella, tuntea ja käyttäytyä

pessimismi taipumus nähdä asioiden huonot puolet ja olettaa, että asiat eivät mene toiveiden mukaisesti

PET eli positroniemissiotomografia lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, jossa verenkiertoon ruiskutettavan radioaktiivisen merkkiaineen avulla voidaan elimistöstä etsiä esimerkiksi syöpää tai selvittää, millä tavalla jokin huume tai lääkeaine vaikuttaa aivoihin

piilonarsisti (engl. covert narcissist) narsisti, jonka käyttäytyminen ei ole narsistille ominaisen äänekästä, suurielelistä ja itseä korostavaa vaan saattaa ulkoisesti vaikuttaa vaatimattomalta ja jopa ujolta

populaaripsykologia kansantajuistava ja kevyt lähestymistapa psykologiaan, jossa tutkittu tieto jää välillä viihteellisempien ja mielenkiintoisempien myyttien ja kaupunkilegedojen jalkoihin (esim. vasenkätiset ovat luovempia kuin oikeakätiset; ihmiset voidaan jakaa 16 persoonallisuustyyppiin)

prokrastinaatio (engl. procrastination) vitkuttelua, asioiden lykkäämistä, vaikeutta tarttua toimeen

psilosybiini psykedeelinen aine, jota esiintyy luonnossa joissakin sienissä

psykoanalyysi Sigmund Freudin työhön pohjaava teoria, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on tiedostamattomia psyykkisiä prosesseja (ajatuksia, tunteita, haluja ja muistoja); psykoterapiamuoto, jossa työskentelyn kohteena ovat lapsuuden ihmissuhteista kumpuavat ja ajankohtaisia ihmissuhteita jäykistävät transferenssit eli tunteensiirrot ja niiden tiedostamisen vastustus (Lähteet: Verywell Mind ja Duodecim)

psykoanalyyttinen psykoterapia ks. psykodynaaminen psykoterapia

psykoanalyyttinen teoria tieteenfilosofinen suuntaus, jossa ihmistä, kulttuuri-ilmiöitä ja kulttuurissa ja yhteiskunnassa olevia käsitteitä ja ideologioita tulkitaan psykoanalyysista johdettujen käsitteiden ja näkökulmien avulla (Lähde: Jyväskylän yliopisto)

psykodynaaminen psykoterapia kokoelma erilaisia psykoterapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta, persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta (Lähde: Therapeia-säätiö)

psykoedukaatio koulutuksellinen menetelmä, jonka avulla saatu tieto auttaa vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavaa ja hänen läheisiään ymmärtämään paremmin sairautta ja pärjäämään paremmin sen kanssa. (Lähde: Turun yliopisto)

psykologia ihmisen mieltä ja käyttäytymistä tutkiva tiederatkaisukeskeinen psykoterapia voimavaralähtöinen, tavoite- ja tulevaisuusorientoitunut ja yleensä suhteellisen lyhytkestoinen psykoterapian muoto

resilienssi henkinen kapasiteetti, jonka avulla ihminen pystyy hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa (Lähde: Helsingin yliopisto)

riippuvainen persoonallisuus persoonallisuuden häiriö (F60.7), jolle on tyypillistä takertuminen toisiin ihmisiin ja kohtuuton päättämisen vaikeus

riippuvuus ks.addiktio

Russell, Bertrand brittiläinen matemaatikko, filosofi ja loogikko, joka syntyi vuonna 1872 ja kuoli vuonna 1970.


serotoniini hermoston välittäjäaine, joka tunnetaan parhaiten roolistaan mielialan säätelyssä; se osallistuu lukuisiin fysiologisiin prosesseihin elimistössä, muun muassa unen, seksuaalitoimintojen, ruumiinlämmön, ruokahalun ja verenpaineen säätelyyn sekä kivun aistimiseen

serotoniinioireyhtymä harvinainen, mutta pahimmillaan hengenvaarallinen tila, joka johtuu voimakkaasta keskushermoston serotoniiniaktiivisuuden lisääntymisestä aivoissa

somatisaatiohäiriö elimellisoireinen häiriö eli joka oireilee fyysisesti, mutta jonka oireet eivät selity fyysisellä sairaudella; häiriöön sairastutaan noin 20-30–vuotiaana ja se on naisilla selkeästi yleisempi kuin miehillä

sovinnollisuus persoonallisuuden piirre, jolle on ominaista ystävällisyys, avuliaisuus ja hyväntahtoisuus

SSRI (engl. selective serotonin reuptake inhibitor) selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä; tyypillisesti masennukseen määrättävä lääkeaineiden ryhmä, joka nostaa serotoniinin määrää keskushermostossa estämällä serotoniinin takaisinoton presynaptiseen hermosoluun

stressi tilanne, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät (Lähde: Terveyskirjasto)

suolistomikrobit aineenvaihdunnallisesti aktiivinen, enimmäkseen bakteereista koostuva solumassa ruoansulatuskanavan loppupäässä; suolen normaalifloora sisältää 500–1 000 eri bakteerilajia, painaa noin 1,5 kiloa ja sisältää 150 kertaa enemmän erilaisia geenejä kuin ihmisen omat solu (Lähteet: Duodecim ja Terveyskirjasto)

supertunnistaja ihminen, jolla on keskimääräistä paljon parempi kyky tunnistaa ja muistaa kasvoja

sympaattinen hermosto tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston elimistön toimintoja kiihdyttävä osa


temperamentti ihmisen suhteellisen pysyvä, synnynnäinen ja ainakin osittain myös geneettinen reaktiotyyli ympäristöön ja omiin sisäisiin tiloihin

testosteroni tärkein androgeeni eli miehille tyypillisiä sukupuoliomaisuuksia aikaansaava mieshormoni

trauma voimakkaan kokemuksen aiheuttama henkinen vamma (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)

tryptofaani ihmiselle välttämätön aminohappo, jota on saatava ravinnosta ja jota tarvitaan proteiinien rakennusaineina, siitä muodostuu elimistössä myös mm. serotoniinia, melatoniinia ja niasiinia. (Lähde: Fineli)

tunne tietoinen esimerkiksi myönteinen tai kielteinen elämys, johon liittyy usein fysiologinen reaktio ja joskus tunneilmaisu

tunnelukko (myös skeema, engl. schema, life trap) lapsuudessa tai nuoruudessa alkunsa saanut ja aikuisuudessa ihmistä itseään sekä hänen ihmissuhteitaan vahingoittava laaja ja läpitunkeva muistojen, tunteiden ja fyysisten tuntemusten kokonaisuus.

tunneäly kykyä havaita, tunnistaa ja hallita omia ja toisten tunteita sekä ottaa tunteista oppia omaan ajatteluun ja toimintaan

tunnollisuus persoonallisuuden piirre, jolle on ominaista työteliäisyys, ahkeruus, päämäärätietoisuus, vastuunotto ja luotettavuus

työhyvinvointi turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa; työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa (Lähde: TTL)

työilmapiiri työyhteisön yleinen tunneilmasto, johon vaikuttavat niin työpaikan johtamis- ja toimintatavat kuin työpaikalla työskentelevät ihmiset ja heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa


uhriutuminen juuttumista johonkin asiaan, tapahtumaan tai olosuhteisiin siten, että siitä tulee elämänasenne; uhriutunut ei pysty ottamaan itse vastuuta omasta elämästään, vaan löytää syyn vaikeuksiinsa aina ulkopuolelta (Lähde: Naistenkartano)

ujous salpaantumista uusissa ja yllättävissä sosiaalisissa tilanteissa; salpaantumisen aiheuttavat ihmisen yksilölliset fysiologiset ominaisuudet

ulospäin suuntautuneisuus persoonallisuuden piirre, jolle on ominaista orientoituminen itsestä ulospäin, maailmaan ja toisiin ihmisiin

uni lepotila, jonka aikana elimistön tietoinen toiminta on keskeytyksissä (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)

uupumus pitkäkestoinen väsymys, jota edeltää yleensä pitkään jatkunut ponnistelu omiin voimavaroihin nähden kohtuuttomassa paineessa tai eläminen ratkaisemattomassa ristiriidassa (Lähde: Mielenterveystalo)


vaativa persoonallisuus persoonallisuuden häiriö (F60.5), joka oirehtii muun muassa joustamattomuutena, pikkutarkkuutena, vahvana kontrollin tarpeena ja perfektionismina

vagushermo ihmisen pisin aivohermo ja autonomisen hermoston rauhoittavan osan eli parasympaattisen hermoston tärkein hermo

vahvistusharha (engl. confirmation bias) kognitiivinen vinouma eli ajattelun vääristymä, jossa yksilö on taipuvainen etsimään ja havaitsemaan omia ennakkokäsityksiään vahvistavaa informaatiota

vaihdevuodet ajanjakso, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sammuu

Valtavaara, Anna-Liisa suomalainen kirjailija ja teologi, joka tunnetaan erityisesti kirjastaan Kiltteydestä kipeät

välittäjäaine hermosolun synapsirakoon erittämä aine, joka vaikuttaa toisen hermosolun toimintaan
yksinäisyys yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä; ihmissuhteiden ja/tai merkityksellisten ihmissuhteiden vähyys tai puute (Lähde: HelsinkiMissio)
älykkyys kyky oppia, soveltaa opittua ja ratkoa ongelmia, taito ymmärtää ja käsitellä abstrakteja asioita sekä hahmottaa erilaisia asioiden välisiä suhteita (Lähde: Mensa)

älyllinen nöyryys tietoisuus niin oman kuin toisten ihmisten ajattelun rajallisuudesta

ääreishermosto (engl. peripheral nervous system, PNS) aivojen ja selkäytimen ulkopuolella oleva hermoston osa; muun muassa aivohermot ja selkäydinhermot ovat osa ääreishermostoa